Zásady ochrany osobních údajů jsme vyhotovili s cílem seznámit Vás s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme osobní údaje. Při zabezpečení ochrany soukromí a osobních údajů postupujeme výhradně v souladu s platnou legislativou, tj. nařízením EU 2016/679 a ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákonem o zpracování údajů, jinak známým jako GDPR.

Dále prohlašujeme, že při zpracování osobních údajů dodržujeme veškeré zásady zákonnosti zpracování vašich osobních údajů a zaměřujeme se na jejich korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost.

Kdo je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost ADAMUS s.r.o. se sídlem Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, IČ: 26448653, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd.: C 82941, kontaktní e-mailová adresa www.adamus-s.r.o.cz.

Kategorie subjektů údajů
 • Klienti a návštěvníci webových stránek adamus-s.r.o.cz a e shopu společnosti
 • Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti pracující na základě smlouvy o obchodním zastoupení a spolupráci a osoby s nimi spolupracující
 • Dodavatelé služeb (účetní firma, platební brána, marketingový pracovník)
 • Další osoby, které poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů
Jaké osobní údaje zpracováváme
 • Identifikační údaje-osobní údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci subjektu údajů, tj. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pobytu místa, kde má být služba uskutečněna, číslo průkazu totožnosti nebo jiného obdobného dokumentu, specifikaci objednávky, s popisem důležitých informací z hlediska poskytnutí příslušné služby
 • Kontaktní údaje-osobní údaje, které umožňují kontakt se subjektem údajů (telefonní číslo, emailová adresa, bydliště, kde bude služba uskutečněna)
 • Další osobní údaje-číslo bankovního účtu, osobní údaje vyplývající z konkrétní zakázky
 • Technické údaje-určité technické údaje o uživatelích a návštěvnících internetových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získávány a shromažďovány ze strany správce prostřednictvím tzv. cookie souborů.
 • V případě, že na svém zařízení při návštěvě našich stránek udělíte souhlas s ukládáním cookies, zpracováváme o Vás záznamy chování z cookies souborů umístěných na webových stránkách naší společnosti, a to pro účely lepšího provozu těchto internetových stránek. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas.
 • Osobní údaje obchodních partnerů-získáváme především prostřednictvím osobních jednání, dřívějších smluvních vztahů, ze vzájemné emailové či telefonické komunikace nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES…atp.)

Osobní údaje, které zpracováváme se souhlasem subjektu údajů, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám subjekt údajů může poskytnout (např. marketingový souhlas). Společnost deklaruje, že veškeré interní procesy probíhající při zpracování vašich osobních údajů jsou v souladu s právními předpisy. Naše společnost se zavazuje k tomu, že od subjektu údajů nebude požadovat větší rozsah informací, než je nezbytně nutné pro dosažení účelů, pro které je daný zdroj získání osobních údajů nutný.

Použití osobních údajů pro marketing
 • Osobní údaje našich obchodních partnerů nebo uživatelů a návštěvníků našich stránek používáme rovněž pro vlastní marketing a pro propagaci našich produktů a služeb. Nikdy neposkytujeme vaše osobní údaje pro marketingové účely třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu. Osobní údaj, kterým je v tomto případě pouze vaše e-mailová adresa, zpracováváme za účelem elektronického zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů nebo služeb naší společnosti, to bez vašeho souhlasu v souladu s právními předpisy, neboť je to v oprávněném zájmu naší společnosti s nabízenými službami. Podmínkou zasílání takovýchto obchodních sdělení je, že máte jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet naší společnosti odmítnout souhlas s takovýmto využitím vaší e-mailové adresy (např. prostřednictvím tlačítka, linku nebo zpětného odeslání e-mailu s předmětem „ODHLÁSIT“) i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud jste již toto využití odhlášení e-mailové adresy dříve neodmítl.
 • Pokud nám takto sdělíte, že se zasíláním těchto obchodních sdělení nesouhlasíte, přestaneme za tímto účelem vaše osobní údaje ve smyslu čl. 7, odst. 3 GDPR v naší marketingové databázi zpracovávat.
Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?
 • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání důvodu zpracování osobních údajů.
 • Osobní údaje, které jsou nutné k vedení vašeho zákaznického účtu, budou za účelem vedení zákaznického účtu zpracovávány po dobu poskytování služeb. Jestliže zákazník (obchodní partner) i po skončení poskytování služeb nezruší svůj zákaznický účet, budeme i nadále zpracovávat jeho osobní údaje, které jsou nutné k tomu, abychom jeho zákaznický účet mohli vést, a to po dobu následujících 3 let.
 • Po ukončení poskytování objednané služby a po zániku všech souvisejících závazků z uzavřené smlouvy (včetně případné záruky) přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat a vymažeme je, pokud tyto osobní údaje nebo některé z nich nejsou zpracovávány pro jiný účel např. účetnictví.
 • Pokud zpracováváme osobní údaje z důvodu plnění právních povinností, zpracování pro tento účel ukončíme až po uplynutí stanovené lhůty dané příslušným zákonem.
Jaké osobní údaje poskytujeme třetím osobám?
 • Pokud některá z vámi objednaných služeb nebo jejich část poskytovaných naší společností, je z naší stany zajišťována prostřednictvím jiných osob např. externí odborník či poskytnutí objednané služby nezbytně vyžaduje předání vašich osobních údajů další fyzické nebo právnické osobě poskytneme těmto třetím osobám vaše osobní údaje, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro poskytnutí objednané služby.
 • K takovému nakládání s vašimi osobními údaji jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu, neboť bychom v opačném případě nebyli schopni splnit smlouvu a vámi požadovanou službu vám poskytnout.
Kdo všechno má k vašim osobním údajům přístup?
 • Přístup k vašim osobním údajům v naší společnosti mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.
 • Zaměstnanci, smluvní partneři, externí odborníci mající přístup k vašim osobním údajům, jsou patřičně proškoleni o jejich ochranně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost a zabránit jejich úniku nebo zneužití pro jiný účel, než pro jaký jsou jimi vaše osobní údaje poskytnuty.
Zákonná práva subjektu údajů při zpracování

Subjekt údajů má právo nás požádat o poskytnutí informací o osobních údajích o něm zpracovaných, zejména o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informací o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od něho a době uložení údajů. Mimo práva na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které jsme výše uvedli, má subjekt údajů právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na omezení (blokaci) zpracování údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, právo na přístup k osobním údajům.

Jestliže je právo založeno na udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů, může tento souhlas subjekt údajů kdykoliv odvolat, jedná-li se např. o marketingový souhlas. K realizaci svých práv může využít kontaktní údaje uvedené výše. Bez zbytečného odkladu informujeme subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Jaká jsou další ujednání?
 • V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás na to upozorníme.
 • V případě vašich pochybností o souladu zpracování vašich osobních údajů s právními předpisy máte možnost podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (viz uoou.cz).

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti od 25.5.2018.