Potřebujete zajistit

péči o Vašeho blízkého?

Hledáte péči o Vašeho blízkého?

Nevíte, zda pečovat doma nebo v zařízení?

Kolik mě to bude stát a kde na to vezmu?

Co  k tomu budu potřebovat?

Zvolit pečovatelskou službu, osobní asistenci, nebo denní stacionář?

Nebo zvažujete opustit zaměstnání a pečovat sám?

Jste si vědomi náročnosti péče o blízkého?

Společně nalezneme odpovědi na všechny Vaše otázky.

Zavolejte na +420 721 400 265, nebo vyplňte formulář níže.

O mně

Jmenuji se Jitka Zachariášová.

Nabízím jedinečnou službu, která Vám pomůže s péčí o blízkého. Léty prověřenou metodou Rodinného průvodce vyřeším Váš problém s pečováním o blízkého. Tím ušetříte peníze i Váš čas.

Kdo je Rodinný průvodce

Je to člověk, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě pomáhá najít řešení v péči o blízkého.

V čem spočívá přístup Rodinného průvodce

V důsledném zjišťování potřeb pečujících, opečovávaných a celé rodiny s využitím znalostí a dovedností Rodinného průvodce, ale i na řešení dalších lidských potřeb, které mohou mít přímou či nepřímou souvislost s péčí o blízké. Rodinný průvodce řídí případ a společně s multidisciplinárním týmem předkládá pečujícím nový pohled na řešení nepříznivé sociální situace. Dlouhodobě pracuje s celou rodinou formou diagnostiky, koučování až po jejich odpojení.

Výhody Rodinného průvodce
 • Pečující má člověka, který zná jeho příběh

 • Detailně identifikuje v širokém rozsahu situaci pečujícího a opečovávaného k současným potřebám, které pečující sám zatím nevidí, protože nezná možnosti, které systém multidisciplinarity v jejich prospěch nabízí

 • Na jednom místě se řeší vše, co Rodinný průvodce „rozkryje“ u pečujícího

 • Společně s pečujícím sestaví Plán podpory, který definuje popis nepříznivé situace, kroky a cíle realizace

 • Jednotlivý odborníci z Plánu podpory intervenují u neformálně pečujících

 • Rodinný průvodce případ řídí, zpracovává zpětné vazby od odborníků a navrhuje další řešení nebo vyřešený případ uzavírá

 • Pečujícím tato metoda šetří čas, peníze a nervy a mají čas na rodinu a své koníčky

0
hodin odborníků
0
návštěv v domácnostech
Unikátní
služba

Průběh služby:

1. Kontaktujte nás

Zavolejte na uvedené telefonní číslo, nebo pošlete e-mail, popřípadě rovnou vyplňte tento formulář. Tím si domluvíte schůzku s Rodinným průvodcem u Vás doma. V této době samozřejmě i formou on-line meetingu.

2. Identifikace potřeb

Rodinný průvodce se formou volného rozhovoru seznámí s potížemi, které má rodina s péčí o blízkého. Zmapuje problematické situace, které pečující zatím nevnímá a které mohou v průběhu péče nastat. Rodinný průvodce seznámí pečující s ekonomickými či sociálními dopady diagnózy, průběhu a možnosti řešení. Celkový monitoring je nezbytný pro vypracování Plánu péče.

3. Kompletní řešení potřeb

Tím, že dokáže Rodinný průvodce pojmenovat faktické problémy při péči o blízkého, stanoví cíle podpory a navrhne jednotlivé kroky vedoucí k odstranění problematických situací. S rodinou konzultuje všechny možnosti, které se pro dané řešení nabízí, vysvětluje klady a zápory jednotlivých činů.

4. Realizace podpory

Plánem péče rodina získá ucelený přehled při řešení tíživé situace. Po domluvě s rodinou kompletně převezme řešení případu. Stane se tak součástí každé rodiny, která se na něj může v tíživé situaci obracet. Zajistí odborníky z oboru například právní poradenství, psychoterapie, fyzioterapie, trénování paměti, sociální péče, ošetřovatelství, mediace, výživové poradenství a dalších oborů. Ujme se celého případu a s rodinou bude konzultovat jen jednotlivé kroky, ale řešení zajistí sám.

Akreditované kurzy

A2021/0068-SP

Cena kurzu: 20 000,-Kč

Metoda práce Rodinného průvodce a multidisciplinárního týmu odborníků přináší prověřený model spolupráce, který vznikl na základě skutečně identifikovaných potřeb pečujících. Klade však velké nároky na dovednosti a zkušenosti Rodinného průvodce. Ten musí mít souhrn znalostí ze všech oblastí, které má jeho multidisciplinární tým. Role v případu je stěžejní, aby identifikoval všechny potřeby pečujících v různých oblastech, a to nejen sociálních a zdravotních. Rozmanitost a šíře problematiky pečujících přesahuje několik oborů a bez koordinované práce Rodinného průvodce/sociálního pracovníka/case managera by úspěch podpory nebyl kompletní. Řízení případu Rodinným průvodcem a spolupráce s odborníky přináší úsporu času nejen pro pečující /má jednoho člověka, který zná jeho případ/ ale i pro celý sociální systém/efektivita v nasazování odborníků, úspora času/. Proto jsme připravily Výcvikový dovednostní kurz, který v rozsahu 32 hodin teorie a 32 hodin praxe přináší bohaté zkušenosti odborníků z přímé práce právě se skupinou neformálně pečujících, kteří prošli multidisciplinární podporou či zkušenosti s celým systémem zdravotních a sociálních věcí.

Anotace:

Výcvikový kurz rozvoje dovedností je určen pro Rodinné průvodce /sociální pracovníky, case managery, kteří vstupují do kontaktu s pečující osobou /neformální pečující/ a potřebují navázat a budovat vztah, identifikovat problematické oblasti, s kterými se pečující při pečování setkávají. Důležitost hraje detailní znalost rodinného prostředí v minulosti a současnosti nejen u hlavní pečující osoby, ale i vedlejších pečovatelů, kteří se na péči podílí. Návazné tematické moduly s odborníky v oblasti právní podpory, psychoterapie a zdravotně sociálního pomezí přináší ucelený komplexní program, který v rovině teorie /32 hodin/ a praxe /32 hodin/ poskytne sociálním pracovníkům jedinečnou možnost vyzkoušet si získané teoretické znalosti rovněž v praktickém provedení pod dohledem odborníků.

Cílové kompetence

Absolvent kurzu získá poznatky o tom, jaká je podstata činnosti Rodinného průvodce /case managera/ sociálního pracovníka při budování vztahu, identifikování potřeb a stanovení cílů podpory s pečující osobou /neformální pečovatel/. Získá znalosti a osvojí si dovednosti, které povedou k větší efektivitě a jistotě při podpoře pečující osoby a spolupráci s multidisciplinárním týmem odborníků v oblasti právní podpory, psychoterapie a zdravotně sociálního pomezí. Tyto dovednosti si také prakticky vyzkouší. Absolvent kurzu bude schopen budovat vztah, zajistit a nastavit realizované cíle vedoucí k pomoci a podpoře pečující osoby v širokém rozsahu teoretických a praktických dovedností předaných odborníky multidisciplinárního týmu. Na příkladech dobré praxe budou představeny negativní i pozitivní aspekty při pečování, s názornou ukázkou např. vytvoření Plánu podpory, způsobech verbální a neverbální komunikace, vedení konstruktivního rozhovoru, edukaci o postupech a řízeních v právních otázkách či dovednosti z oblasti zdravotnictví ve vztahu k sociální práci a poradenství.

Kurz je složen ze čtyř bloků odborníků v rozsahu 8 hodin teorie a 8 hodin praxe, kdy v rámci případových kazuistik či různých cvičení si prakticky vyzkoušíte činnost jednotlivých odborníků. Získáte tak teoretické, ale i praktické dovednosti, které rozšíří Váš pohled na danou problematiku podpory neformálně pečujících.

Termín: 11. – 12.4.2024

Počet vyučovacích hodin: 16 hodin

Anotace:

Vzdělávací program seznamuje účastníky s podstatou práce Rodinného průvodce/sociálního pracovníka/case managera při vstupu do domácího prostředí neformálně pečujícího s rolí rodiny a jejího přístupu při pečování. Dále o získávání informací a definování problému z hlediska náročnosti péče ve vztahu k pracovnímu, osobnímu a společenskému životu pečující osoby. Jak znám sám sebe, jak znám opečovávaného, finanční zátěž pečování a uvědomění si rozsahu a délky zajištění péče. Nácvik k získání dovedností mapovat situaci pečujících v celé šíři jejich životních postojů. Kazuistický rozbor jednotlivých případů.

Termín: 25. – 26.4.2024

Počet vyučovacích hodin: 16 hodin

Anotace:

Vzdělávací program seznamuje účastníky s podstatou právní podpory neformálně pečujících, identifikací jejich situace, kterou zjistil Rodinný průvodce. Jedná se většinou o případy, kdy vzhledem k duševnímu onemocnění či jinému zdravotnímupostižení je potřeba volit ten správný právní nástroj jejich zastoupení, nápomoci při rozhodování až opatrovnictví. Kdy a jaký typ zastoupení zvolit, jak jej sepsat a co pro urychlení procesu připravit či jaké z toho vyplývají povinnosti se dozvíte na kurzu. S tím souvisí také podpisová práva, účty opečovávaných u různých finančních domů a jejich pravidla /přístupy k internetovému bankovnictví/. Další oblastí jsou práva pečujícího jako zaměstnance /institut dlouhodobého ošetřovného apod./, odchod ze zaměstnání apod. nebo jak sepsat odvolání či zhodnotit nové skutečnosti.

Termín: 16. – 17.5.2024

Počet vyučovacích hodin: 16 hodin

Anotace:

Vzdělávací program seznamuje účastníky se zdravotními službami a právy pacientů či rolí zdravotních pojišťoven. Důležitou rolí v podpoře neformálních pečujících je spolupráce s praktickým lékařem a jeho činností ve prospěch opečovávaných. Nároky v oblasti kategorizace zdravotnických prostředků, ochranné limity doplatků za léky nebo proplácení cestovních nákladů zdravotní pojišťovnou. Sociální dovednosti při komunikaci v kontextu nejčastějších diagnóz u opečovávaných, specifika jejich potřeb a informace o souvislostech s jednotlivými onemocněními např. kardiovaskulárního, nervového, pohybového aparátu u opečovávaných.

Termín: 6. – 7.6.2024

Počet vyučovacích hodin: 16 hodin

Anotace:

Vzdělávací program seznamuje účastníky s hodnotami a přesvědčením, které neformálně pečujícího ovlivňují. Prožívání zátěžové situace, reakce na dlouhodobý stres a změny, které pečování přináší do  rodinných vztahů. Způsoby verbální a neverbální komunikace pečujícího na základě, kterých se identifikuje psychoterapeutická podpora. Nácvik sebezkušenostních technik, relaxačních cvičení a práce s emocemi pečujících jsou součástí praktických cvičení.

Číslo akreditace A2019/1326-SP

Počet vyučovacích hodin: 8 hodin

Cena kurzu: 2 590,-Kč

Termín: 14. 12. 2023

Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky, kteří vstupují do domácího prostředí pečující osoby (neformální pečující) a potřebují budovat vztah s pečující osobou, identifikovat problematické oblasti, s kterými se pečující při pečování setkávají. Důležitost hraje detailní znalost rodinného prostředí v minulosti a současnosti nejen u hlavní pečující osoby, ale i vedlejších pečovatelů, kteří se na péči podílí a návazná spolupráce s multidisciplinárním týmem. Na příkladech dobré praxe budou představeny negativní aspekty při pečování, s názornou ukázkou vytvoření Plánu podpory a Dotazníkem, který mapuje vývoj pečování s dalším vyhodnocením.

A2021/0764-SP/PC/PP

Termín: 12.3.2024

Počet vyučovacích hodin: 8 hodin

Cena kurzu: 2 590,-Kč

Anotace

Vzdělávací program je určen jak pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, ale i neformální pečující, kteří se podílí na zajištění péče a podpory rodinným pečujícím v rámci potřeb z oblasti sociálně zdravotní činnosti. Důležitou roli  zde hraje osvojení si znalosti a dovednosti orientovat se v kontextu specifických potřeb, které plynou z nejčastějších zdravotních omezení opečovávaných osob. Propojit nároky, které vyplývají ze zdravotních služeb se sociální potřebností rodinných pečujících ve prospěch jejich blízkých.

A2021/0067-SP/PC/PP

Termín: 5.3.2024

Počet vyučovacích hodin: 8 hodin

Cena kurzu: 2 590,-Kč

Anotace:

Vzdělávací program Motivace a aktivizace uživatelů sociálních služeb je určen pro pracovníky v sociálních službách a neformální pečující, kteří se chtějí dozvědět více o aktivizaci seniorů. Trenéři paměti jim nastíní jak teoretickou, tak praktickou stránku věci. Kurz bude obohacen o modelové situace a praktické nácviky, které si budou moci účastníci sami vyzkoušet. Program je rozdělen obsahově na dvě části. V první části se účastníci s lektory zaměří na mentální aktivizaci, kde si představí strukturu tréninku a ukáží si praktická cvičení na procvičování koncentrace, smyslů a paměti. V druhé části, která se věnuje fyzické aktivizaci, se lektoři zaměří na praktickou aktivizaci v domácnosti a představí vhodné pomůcky a práci s nimi.

A2022/0611-SP/PC/PP/VP

Termín: 20.2.2024

Počet vyučovacích hodin: 6 hodin

Cena kurzu: 1 990,-Kč

Anotace:

Vzdělávací program je určen nejen pro sociální pracovníky sociálních služeb, soc. pracovníky ve veřejné správě, pracovníky v soc. službách, vedoucí pracovníky, ale také osoby blízké osobám s potřebou péče (či osob u kterých tato skutečnost může nastat – osob s ohledem na pokles jejich schopnosti, změnu stavu,..) v návaznosti na poskytování činností soc. práce/poskytování péče takovým způsobem, aby nedocházelo k prohloubení nepříznivé soc. situace – zvýšení potřeby péče (s ohledem na pád) či jiné újmy v rámci domácnosti  nebo mimo ni. . V rámci jednotlivých bloků bude věnován důraz především na prevenci pádů – v rámci jednotlivých místností bytu/rodinného domu (např. koupelna/WC/chodba/obývají pokoj, schody/schodiště/) a možnosti spolupráce s dalšími subjekty (např. stavební úřad), zvýšení či ulehčení jednotlivých denních činností a možnosti mobility (vybavení nejen v rámci bytu, ale i s ohledem na jednotlivé pomůcky i mimo něj) a to i s ohledem na technologický postup a zabezpečení dalších rizik  v domácím prostředí i s důrazem na osoby se sníženými kognitivními schopnostmi (bezpečí látek/plynu/ odchodu/požáru/aj.). V rámci semináře budou některé z těchto pomůcek prakticky představeny; seminář bude zaměřen především na pomůcky a podporu, která je mimo strukturu příspěvků poskytovaných úřadem práce na jednotlivé pomůcky.

A2022/0612-SP/PC/PP/VP

Termín: 12.3.2024

Počet vyučovacích hodin: 8 hodin

Cena kurzu: 2 590,-Kč

Anotace:

Vzdělávací program je určen pro pracovníky v systému sociálních služeb, soc. pracovníky ve veřejné správě (soc. pracovníky jak na obecních úřadech, tak v rámci agendy SPOD) a další pracovníky spolupracující/poskytující podporu osobám se zdravotním postižením (především zrakovým, tělesným, duševním) a jejich pečujícím. Obsah se bude zaměřovat na specifický postup možnosti realizace právního jednání osob, jež se nemohou seznámit s psaným textem (např. osoby se zrakovým postižením); osob, které nemohou psát/podepsat, avšak schopnost právně jednat není nikterak narušena; možnosti zastupování osob se sníženou schopností pohybu; osob, které z důvodu zdravotního postižení nebo duševního onemocnění mají sníženou schopnost právního jednání/zastupování svých práv či možnost hospodaření. Jednotlivé možnosti specifického postupu, nebo jak zřídit vhodné zastoupení, bude probráno na praktických příkladech.

Telefonické objednávky akreditovaných kurzů

On-line kurzy

Termín: 4.4.2023   9.00 – 11.00 hodin

Rozsah: 2 hodiny

Cena kurzu: 490,- Kč

Uvědomit si celý rozsah činností, který péče přináší je cílem online kurzu. (možná bych celou tu první větu postavila jinak) Zde Vám představíme, čemu je potřeba věnovat pozornost, na jaké oblasti se zaměřit.  Často slyšíme větu, která nás již tahá za uši a zní: „My to ještě zvládneme. Zatím pomoc nepotřebujeme“. Po čase, když rodina zavolá je již pět minut po dvanácté. V té chvíli se situace obrací a slyšíme: „Jsem totálně vyčerpaná, nemohu najít nikde žádnou osobní asistenci, půl roku čekáme na vyřízení příspěvku na péči, maminka nechce jít k lékaři a oni po nás chtějí zprávy o zhoršení zdravotního stavu jinak nic nedostane. Pořád nám chodí nějaké dopisy a už je ani nečteme. Celý život pracovala a dnes, když potřebuje pomoc, stát jí nic nedá“. Rodinní pečující stráví několik desítek či stovek hodin různým vyřizováním a zajišťováním služeb. Nikdo jim komplexně nepomůže a neřekne na co vše mají nárok. Chodí od jedněch dveří k druhým. A co teprve najít odborné lékaře a doprovázet blízkého na vyšetření. Počítali jste někdy, kolik hodin strávíte s rodiči v čekárně?

Termín: 22.3.2024 9.00 – 11.00 hodin

Rozsah: 2 hodiny

Cena kurzu: 490,- Kč

Velice často k nám přichází klienti a říkají: „Včera maminka zastala ještě celou domácnost, otec byl minulý týden autem na chalupě “. Najednou je překvapí, že rodičům, kterým je cca 80-90 let ze dne na den dochází síly a postupně ztrácí soběstačnost.

Rodiny si velmi často nechtějí připustit, že u rodičů dochází ke změnám. Je potřeba objektivně posoudit všechny symptomy stáří a náklady, které péče sebou přináší.

Termín: 5.3.2024 od 9.00 – 11.00 hodin

               18.5.2024 od 9.00 – 11.00 hodin

Rozsah: 2 hodiny

Cena kurzu: 490,- Kč

Když se rodina rozhodne pečovat v domácím prostředí, je nutné k tomu upravit i podmínky. Jedná se o doplnění vhodných pomůcek, které prodlouží schopnost samostatnosti opečovávanému nebo ulehčí výkon péče neformálním pečujícím.

Jak konkrétně tyto věci realizovat Vám přiblíží zkušená ergoterapeutka, členka multidisciplinárního týmu. Návrh stavebních úprav Vám můžeme zprostředkovat u stavební firmy a rovněž sdělit, kde můžete na tyto úpravy „hledat“ finanční zdroje.

Termín: 16.4.2024

Rozsah: 2 hodiny od 16.00 – 18.00 hod.

Cena kurzu: 490,- Kč

Na jaké sociální dávky má opečovávaný či pečující nárok, čemu je potřeba před a v průběhu řízení věnovat pozornost. Jak postupovat při nespokojenosti s přiznanými příspěvky a co vše má obsahovat případné odvolání.

Termín: 7.3.2024

Rozsah: 2 hodiny od 9.00 – 11.00 hodin

Cena kurzu: 490,- Kč 

Jaké jsou možnosti ulehčení práce při vyřizování žádostí prostřednictvím elektronických přístupů jako je např. Portál občana, datová schránka, e recept, e portál ČSSZ. Co důležitého nám pomáhají vzdáleným přístupem řešit, představí odborník multidisciplinárního týmu

Telefonické objednávky on-line kurzů

V případě úplného zrušení kurzu ze strany organizátora bude platba vrácena v plném rozsahu zpět, a to do 7 dnů od ohlášení zrušení kurzu.
Při zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka 8 a více kalendářních dnů před konáním kurzu bude účtován storno poplatek ve výši 40% z ceny kurzu.
Při zrušení účasti na kurzu nahlášené 7 a méně kalendářních dnů před konáním kurzu je storno poplatek ve výši 100% z ceny kurzu.
Změnu účastníka kurzu v rámci organizace je možné nahlásit do 3 kalendářních dnů před zahájením kurzu.
Na základě Vaší objednávky Vám bude vystaven elektronicky daňový doklad – faktura.

Kontaktní e-mail: kurzy@a-doma.cz.
tel.: 702 074 863

Kazuistická setkání

Dva členové multidisciplinárního týmu nabízí kazuistická setkání /případovou práci/, kde pomůžeme analyzovat souvislosti, které nejsou na první pohled zjevné. Rozkrytí problematiky umožňuje pochopit celý případ do hloubky. Následně je pak zvolen adekvátní přístup k řešení celého případu.

Telefonické objednávky kazuistických setkání

Kontaktujte mě

  Nechce se Vám psát maily? Nevadí, zavolejte mi.
  Jsem tu pro Vás v běžnou pracovní dobu od pondělí do pátku.