VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(DÁLE JEN „VOP“)

Obchodní firma: ADAMUS s.r.o.
Sídlo: Na strži 1683/40, Krč, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 26448653
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 82941
(dále jen „Poskytovatel“)

 

pro poskytování služeb sjednaných prostřednictvím on-line obchodu

 

Kontaktní údaje Poskytovatele:
Kontaktní adresa: Na Strži 1683/40, Krč, 140 00 Praha 4
Kontaktní e-mail: ppp@adamus-sro.cz
Kontaktní telefon: +420 721 400 265

 

(1) Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“) platí pro poskytování služeb v internetovém obchodě „ADAMUS“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese adamus-sro.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozované Poskytovatelem.
 2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Odběratele, jsou umístěny na webovém rozhraní a jsou k dispozici vždy před podáním objednávky Odběratele. Odběratel zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb („smlouvou o poskytování služeb“ se zde rozumí jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá v českém jazyce, ledaže se Odběratel a Poskytovatel výslovně dohodnou na jiném jazyce.
 4. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a dále je-li smluvní stranou spotřebitel, i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu objednat službu od Poskytovatele, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek. Má se za to, že osoba, která uvedla v objednávce své identifikační číslo, jedná v rámci svého podnikání a není spotřebitelem.

(2) Vymezení pojmů

 1. Odběratelem je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní služby nabízené Poskytovatelem. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Odběratel, který není spotřebitelem, a Odběratel, který spotřebitelem je.
 2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Má se za to, že osoba, která uvedla v objednávce své identifikační číslo, jedná v rámci svého podnikání a není spotřebitelem.
 3. Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní jsou vzdělávací kurzy, konzultace a poradenství v různých oblastech, služba online doprovodů a další služby a produkty specifikované ve webovém rozhraní.
 4. Online doprovodem se rozumí dálkové zvukové nebo zvukově-obrazové spojení s osobami blízkými Odběrateli a dále především se zdravotnickým personálem při provádění zejména zdravotnického vyšetření blízkých osob Odběratele, a to prostřednictvím přenosných technických zařízení umožňujících způsob komunikace na dálku a případně k tomuto účelu sloužících elektronických aplikací.
 5. Osobou blízkou ve smyslu těchto VOP se rozumí Odběratelův příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném Odběrateli se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Má se za to, že osobou blízkou pro účely těchto VOP je i osoba, jíž je prováděno zdravotnické vyšetření dle čl. (2) odst. 4. VOP, byť jinak nesplňuje zákonnou definici blízké osoby.

(3) Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb

 1. Odběratel provádí objednávání služeb buď bez registrace na webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak), nebo prostřednictvím uživatelského účtu Odběratele zřízeného za účelem opakovaného či dlouhodobého využívání služeb nabízených Poskytovatelem.
 2. Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než se současným přihlášením k uživatelskému účtu) musí obsahovat přesný název objednávané služby (případně číselné označení), množství (resp. délku) a osobní údaje Odběratele (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu, případně fakturační údaje), osobní údaje osoby blízké, pokud s ní poskytnutí služby souvisí, a požadavek konkrétního termínu a času plnění služby.
 3. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Odběratel na základě jím provedené registrace na webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Odběratel provádět objednání služeb (dále jen „uživatelský účet“). Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami. Odběratel je povinen pro účely správného poskytnutí služby ze strany Poskytovatele zadat v uživatelském účtu údaje uvedené v čl. (3) odst. 2. VOP, jinak je povinen je uvést v konkrétní objednávce.
 4. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Odběratel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Odběratel poruší své povinnosti z příslušné smlouvy o poskytování služeb (včetně těchto obchodních podmínek). O takovém zrušení bude Odběratel informován prostou e-mailovou zprávou bez zaručeného podpisu.
 5. Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Ceny zveřejněné na webovém rozhraní jsou platné při poskytování služeb na území hlavního města Prahy. Pro poskytování v jiných obcích se z důvodu odlišných nákladů Poskytovatele uplatní ceny sjednané individuálně dohodou smluvních stran.
 6. Prezentace služeb umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
 7. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Odběratel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 8. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem vzniká (tj. smlouva o poskytování služeb je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Poskytovatelem zasláno Odběrateli prostou elektronickou zprávou, a to na e-mailovou adresu Odběratele. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Pokud Poskytovatel nemůže splnit objednávku v termínu a/nebo čase požadovaném klientem, navrhne v přijetí objednávky nový termín a čas plnění požadované služby, což představuje nový návrh na uzavření smlouvy, a sdělí zároveň Odběrateli, že v okamžiku zaplacení ceny za službu bez jeho dalších výhrad či protinávrhů se nová nabídka Poskytovatele bude považovat ze strany Odběratele za přijatou podle § 1744 občanského zákoníku a smlouva o poskytování služeb za uzavřenou.
 9. Odběratel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Odběrateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám.
 10. Smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje dodat či zajistit vlastním jménem a na svůj účet Odběrateli službu uvedenou v objednávce a Odběratel se zavazuje toto službu od Poskytovatele převzít a zaplatit Poskytovateli cenu služby uvedenou v objednávce.

(4) Platební podmínky, poskytnutí služby a storno podmínky

 1. Odběratel má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli některým z níže uvedených způsobů:
 2. bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele uvedený v přijetí objednávky;
 3. platební kartou přes platební bránu na webovém rozhraní.
 4. Případné další platby Odběratele v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny služby jsou uvedeny na webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.
 5. Způsob platby uvede Odběratel v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
 6. Platba služby je možná pouze v českých korunách (Kč).
 7. Platba za služby může být stanovena paušální částkou za službu (např. online doprovody), hodinovou sazbou, nebo jako odvíjející se od počtu osob, kterým je služba poskytována (např. školení a kurzy). Způsob stanovení ceny za služby je vždy uveden v objednávce.
 8. Není-li dohodnuto jinak, je cena služby splatná bezprostředně po uzavření smlouvy o poskytnutí služby, nejpozději však do pracovních 3 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb.
 9. V případě bezhotovostní platby je Odběratel povinen uhradit cenu služby za současného uvedení variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky nebo IČ, případně jiného předem dohodnutého identifikátoru. V případě bezhotovostní platby je povinnost Odběratele uhradit cenu služby splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
 10. V případě, že Odběratel neuhradí cenu za služby nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky Poskytovatelem (které může být zároveň novým návrhem Poskytovatele), má se za to, že Odběratel návrh Poskytovatele nepřijal nebo došlo k dohodě obou stran o ukončení uzavření smlouvy, pokud již byla předtím uzavřena, a v případě trvajícího zájmu o služby je povinen je požadovaným způsobem u Poskytovatele znovu objednat.
 11. Odběratel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že má právo do 14 dnů od uzavření smlouvy od smlouvy odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek). Během této doby mu služba nebude poskytnuta, ledaže s tím písemně vysloví souhlas. Pokud o dřívější poskytnutí služby Odběratel požádá, ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5. Má-li termín požadovaného plnění služby nastat před uplynutím doby 14 dnů od podání objednávky Odběratele, považuje se objednávka Odběratele za výslovný souhlas podle tohoto odstavce.
 12. Termín a čas poskytnutí služby závisí na dohodě Poskytovatele a Odběratele vyplývající z procesu uzavírání smlouvy o poskytování služeb popsaného v čl. (3) odst. 8 VOP; zpravidla nebude služba poskytnuta později než do 180 pracovních dnů od připsání ceny služby na účet Poskytovatele.
 13. Vzhledem k tomu, že služba je ze strany Odběratele požadována na zcela konkrétní termín a čas (tzv. „fixní služba“), je Odběratel povinen neprodleně po obdržení přístupových údajů Poskytovatele vyznačit požadovaný termín poskytnutí služby v Poskytovatelem doručeném kalendáři. Přístupové údaje ke kalendáři je Poskytovatel oprávněn zaslat Odběrateli až po úplném uhrazení ceny za služby. Poskytovatel je oprávněn poskytnutí služby v požadovaném termínu odmítnout v případě, že na Odběratelem požadovaný termín nedisponuje kapacitami k poskytnutí služby, nebo v takovém případě v přijetí objednávky navrhnout nový termín a čas, jak je popsáno v čl. (3) odst. 8 VOP. V opačném případě termín služby Odběrateli potvrdí a Odběrateli zašle přijetí objednávky beze změn a výhrad.
 14. Služba je poskytována na místě uvedeném na webovém rozhraní; v případě individuální domluvy o jiném místě poskytování bere Odběratel na vědomí, že mu mohou být účtovány náklady spojené s dopravou a kompenzací doby strávené dopravou. Tyto náklady budou Odběrateli sděleny před odesláním objednávky.
 15. Odběratel se zavazuje uhradit 100 % z ceny služby i v případě, že službu nečerpal nebo k jejímu čerpání neposkytl či nezajistil součinnost, bez nároku na náhradní plnění.
 16. V případě, že Odběratel požaduje změnu termínu či času fixní služby, je povinen o tomto vyrozumět Poskytovatele prostou e-mailovou zprávou nejméně 14 dní předem. V takovém případě mu Poskytovatel umožní provést změnu termínu fixní služby.
 17. Umožňuje-li to Poskytovatel, je Odběratel oprávněn prostřednictvím svého uživatelského účtu u Poskytovatele předplatit do budoucna objednávané služby u Poskytovatele bez současného objednání těchto služeb (dále jako „kredit“). Odběratel je povinen kredit vyčerpat nejpozději do 180 dnů od dne, kdy byl na jeho uživatelský účet převeden. V případě nevyčerpání kreditu ve stanovené lhůtě Poskytovatel Odběrateli kredit vrátí bezhotovostním převodem na účet Odběratelem Poskytovateli písemně sdělený a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k vrácení kreditu, kde musí být uvedeno číslo účtu případně další platební údaje pro vrácení.
 18. V případě, že Odběratel nevyužije celou jím již zaplacenou službu, zejména v případech služeb, za něž je sjednána hodinová cena, a Odběratel má u Poskytovatele zřízen uživatelský účet, převede mu Poskytovatel nevyčerpanou část ceny na jeho uživatelský účet jako kredit. Ustanovení čl. (4) odst. 15. se pro účely vyčerpání kreditu a jeho vrácení použije obdobně.
 19. V případě, že rozsah služby přesáhne cenu předem uhrazenou Odběratelem (zejména u služeb s cenou stanovenou hodinově), pak se Odběratel zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za tyto dodatečné služby určenou dle původně sjednané ceny za každou započatou hodinu poskytnutí služby, a to na základě faktury vystavené Poskytovatelem ve lhůtě splatnosti faktury, která nebude kratší než 30 dnů od data jejího vystavení.
 20. Odběratel je povinen zajistit součinnost třetích osob k poskytnutí služby Poskytovatelem včetně případných souhlasů třetích osob vyžadovaných právními předpisy pro účely plného poskytnutí služby. V případě, že tuto součinnost Odběratel nezajistí nebo nebudou součinnost třetích osob či jejich souhlas poskytnuty, a Poskytovatel Odběrateli sdělí, že bez tohoto souhlasu či součinnosti nemůže službu odpovídajícím způsobem poskytnout, nese veškerou odpovědnost z tohoto vyplývající Odběratel a Poskytovatel má nárok na úhradu plné ceny služby tak, jako by ji zcela poskytl a není z těchto důvodů povinen Odběrateli žádnou část vracet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 21. V případě, že k poskytnutí služby je nezbytné odpovídající technické vybavení na straně Odběratele, je Odběratel povinen si pro poskytnutí služby obstarat odpovídající technické zařízení, vyhovující všem parametrům poskytnutí služby včetně oprávnění k užívání Poskytovatelem zvolené aplikace pro účely zajištění služby. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost, pokud nedojde k poskytnutí služby z důvodů způsobených na straně Odběratele neodpovídajícím technickým zařízením či softwarovým vybavením Odběratele a Odběratel se i v takovém případě zavazuje uhradit plnou cenu služby.
 22. Poskytovatel neodpovídá za případné technické problémy při poskytování služby, které jsou způsobeny třetími stranami nebo Odběratelem (např. nedostatečný signál pro realizaci spojení v rámci služby apod.) a i v případě vzniklých technických problémů při poskytování služby, které Poskytovatel úmyslně nezavinil, má Poskytovatel nárok na úhradu plné ceny služby.
 23. V případě, že Poskytovatel u některých Služeb nabízí maximální přípustné limity pro poskytnutí Služby omezením počtem osob, je Odběratel povinen tyto limity dodržet. V opačném případě má Poskytovatel nárok požadovat po Odběrateli úhradu doúčtovaného rozdílu odpovídajícího zvýšení limitů (dle cenové nabídky Poskytovatele pro danou Službu, tj. cenou za jednotku např. osobu, hodinu apod. nad limit) zvýšeného o 30 % z ceny tohoto rozdílu. V případě, že by Poskytovatel shledal, že poskytnutí Služby při překročení maximálně přípustného limitu, nelze poskytnout řádně (např. v případě workshopů) je oprávněn Službu poskytnout pouze v rozsahu maximálních přípustných limitů a pokud o to Odběratel nebude mít zájem, není Poskytovatel povinen tuto Službu poskytnout, přičemž Poskytovatel není povinen vrátit Odběrateli cenu za poskytnutou Službu, pokud to nebude v rozporu s předpisy na ochranu spotřebitele.

(5) Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb – pouze pro odběratele – spotřebitele

 1. Níže uvedená ustanovení se použijí výlučně na Odběratele, který je spotřebitelem. Na Odběratele, který spotřebitelem není, se ustanovení čl. 5 VOP nepoužijí.
 2. Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byla splněna s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Odběrateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. (5) odst. 2 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, má Odběratel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může Odběratel zaslat na kontaktní adresu Poskytovatele písemnou formou nebo prostou e-mailovou zprávou na kontaktní email.
 4. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle čl. (5) odst. 3 těchto obchodních podmínek se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší. Poskytovatel vrátí Odběrateli peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy o poskytování služeb přijal. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování služeb Odběratelem, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Odběratele přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Odběratel rozumně požaduje.
 5. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy a Poskytovatel s plněním s výslovným souhlasem Odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 6. Pro odstoupení od smlouvy dle čl. 5 VOP může Odběratel využit tento vzorový formulář:

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

———————————————————————————————

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: ADAMUS s.r.o., se sídlem Na strži 1683/40, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 26448653
obchodní email: ppp@adamus-sro.cz

 

– Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb(*)

 • Specifikace služeb:…………………………………………………………..

– Datum objednání(*)/datum potvrzení objednávky(*)

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. Alespoň jeden údaj musí být vyplněn.

———————————————————————————————

 1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy ppp@adamus-sro.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Odběratele-spotřebitele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Odběratele prostou e-mailovou zprávou.
 2. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Odběratelem-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 5, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz.
 3. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(6) Odpovědnost za vady

 1. Práva Odběratele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Práva z vadného plnění uplatňuje Odběratel u Poskytovatele na kontaktní adrese Poskytovatele, v jakékoliv provozovně Poskytovatele nebo na adrese sídla Poskytovatele. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Poskytovatel obdržel od Odběratele oznámení o reklamaci služby.
 3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Skryté vady je Odběratel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.
 4. Poskytovatel odpovídá Odběrateli za to, že poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou o poskytování služeb. Shodou se smlouvou o poskytování služeb se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, poskytuje ji osoba v popisu služby uvedená, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu.
 5. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Odběratelem nedohodnou jinak.
 6. V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

(7) Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a příslušnými soudy jsou české soudy dle sídla Poskytovatele. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiného státu, pokud jsou jeho příslušníky, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
 2. V otázkách neupravených smlouvou o poskytování služeb (včetně objednávky a jejího přijetí) a těmito obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy o poskytování služeb jsou patrné z webového rozhraní.
 3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, za niž se považuje i výměna zpráv datovou schránkou stran, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednávka a potvrzení objednávky, případně komunikace směřující k uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo jiná sdělení výslovně takto uvedená ve VOP se doručují prostou elektronickou poštou (bez zaručeného elektronického podpisu). Odběrateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami. Doručování provozovatelem poštovních služeb probíhá výlučně na kontaktní adresu Poskytovatele uvedenou ve VOP a v případě Odběratele na adresu uvedenou v objednávce. Odběratel je povinen Poskytovateli písemně oznámit změnu doručovací adresy, jinak se vystavuje riziku, že se zásilka bude považovat za doručenou i v případě, že si ji nevyzvedne. Pokud datum doručení nenastane dříve, má se za to, že zásilka je doručená 5. dnem po jejím odeslání na příslušnou adresu druhé smluvní strany.
 4. Práva Odběratele vzniklá ze Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Za písemnou formu nebude považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
 5. Smluvní strany sjednaly, že Poskytovatel je oprávněn postoupit smlouvu třetí osobě, přičemž k tomuto uděluje Odběratel výslovný souhlas. Pro případ postoupení smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana může odmítnout osvobození postupitele pouze do 3 dnů od oznámení o postoupení smlouvy.
 6. Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst i nejistou nebo neurčitou pohledávku za Odběratelem. Poskytovatel je dále oprávněn započítat i své nesplatné pohledávky za Odběratelem vůči pohledávkám Odběratele za Poskytovatelem. Odběratel- podnikatel není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky za Poskytovatelem.
 7. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy.
 8. Odběratel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti se Smlouvou dozvěděl, a je si vědom toho, že tyto informace považuje Poskytovatel za své obchodní tajemství dle NOZ. Tento závazek Odběratele trvá i po skončení smluvního vztahu ze smlouvy.
 9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP nebo některé ustanovení v rámci ostatních ujednání neúčinným, není tím dotčena účinnost všech ostatních ustanovení či ujednání.
 10. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy, ke které byly připojeny. Odchylná ustanovení výslovně vyjádřená ve smlouvě, mají před ustanoveními VOP přednost. Vyloučit či změnit některá ustanovení smlouvy či VOP je možné jen písemnou formou, s výjimkou změny termínu nebo času poskytování služby, které je možno učinit výměnou prostých e-mailových zpráv bez zaručeného elektronického podpisu.
 11. Podpisem smlouvy Odběratel souhlasí, že vzájemná práva a povinnosti se budou vedle smlouvy řídit i ustanoveními VOP. Pro případ, že by některé ustanovení VOP bylo v rozporu s kogentními ustanovením právních předpisů zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, pak se takové ustanovení VOP nepoužije pro právní vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem v postavení spotřebitele a v takovém případě bude aplikováno příslušné kogentní ustanovení právního předpisu upravujícího práva spotřebitele.
 12. Obsah webových stránek Poskytovatele, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Odběratelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 13. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Odběratel nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 14. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí smlouvy o poskytování služeb a obchodních podmínek Odběrateli nejsou tímto jakkoli dotčena). Smlouvu o poskytování služeb včetně obchodních podmínek poskytne Poskytovatel Odběrateli na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).
 15. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Případnou starší verzi obchodník podmínek platnou pro konkrétní smlouvu o poskytování služeb zašle Poskytovatel na žádost Odběratele podle čl. (7) odst. 14 VOP.
 16. Odběratel prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil se všemi informacemi Poskytovatele o tom, zejména v jakém rozsahu, jakým způsobem a za jakým účelem zpracovává osobní údaje subjektů osobních údajů, kdy tento dokument může Odběratel nalézt rovněž zde.

V Praze, dne 1.6.2019